نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

نقشه برداری

 

1- نقشه برداری  هوایی دقیق  با امکان تغییر قسمتهای مختلف بعد از پردازش تصاویر

2- امکان محاسبه مساحت، حجم نواحی و مقدار برداشت نسبت به قبل مورد نظر معادن

3- نقشه برداری  سطحی دقیق برای استفاده در سیستم های gis

4 - نمایش نواحی و عوارض قسمتهای مختلف رمین با رنگهای مجزا در نقشه برداری

5- مشهای سه بعدی و بافت واقعی برای تجسم بهتر نقشه برداری 

 

نقشه برداری
نقشه برداریمنتشرشده در نقشه برداری