نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

چهارشنبه, 21 تیر 1396 ساعت 05:20

ضریب مقیاس چیست؟

نقشه برداری
ضریب مقیاس: به مفهوم نسبت طولها بر روی   نقشه   به همان طول بر روی یبضوی می باشد. بنابر این برای تبدیل طولهای روی بیضوی بر روی  نقشه  می توان از این ضریب مقیاس استفاده نمود و طولها را در این ضریب ضرب کرد. برای تبدیل طولهای روی نقشه  بر روی بیضوی بالعکس باید طولها را بر این ضریب تقسیم کرد.
سیستم تصویر UTM حاصل تصویر کردن نقاط بیضوی مبنا بر روی استوانه می باشد. چون امکان اینکه استوانه کاملا بر روی کره منطبق شود وجود ندارد بنابراین تنها در خطوط برخورد استوانه و بیضوی اندازه عوارض روی بیضوی کاملا با اندازه روی استوانه برابر است و در سایر نقاط یک ضریب به عنوان ضریب مقیاس لازم است تا اندازه روی بیضوی با اندازه روی استوانه(روی  نقشه ) برابری نماید. بنابراین ضریب مقیاس نسبت طولها بر روی  نقشه  به همان طول بر روی بیضوی می باشد. ضریب مقیاس در نصف النهار مرکزی عدد 0.9996 و در خطوط برخورد استوانه و بیضوی عدد یک و در شرقی ترین و یا غربی ترین نقاط زون 1.00059 می باشد.

نقشه برداری
نقشه برداری

 

منتشرشده در نقشه برداری