نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

متره و براورد پروژه

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 12:20

نقشه برداری 

پس از ترسیم نقشه های سازه ای، معماری و تاسیساتی و تایید آن ها لازم است قبل از شروع عملیات ساخت، تخمینی در خصوص مقدار مصالح مورد نیاز و در نتیجه هزینه ی تامین آن ها صورت پذیرد؛ به این عملیات متره و برآورد پروژه اطلاق می شود.

همان طور که بیان شد متره و برآورد پروژه شامل دو مرحله ی اساسی می شود:

1. تخمین میزان مصالح مورد نیاز بر اساس نقشه های سازه ای، معماری و تاسیساتی

2. برآورد هزینه ی مورد نیاز برای تامین آن ها

1. تخمین میزان مصالح مورد نیاز بر اساس نقشه های سازه ای، معماری و تاسیساتی:

در این مرحله بر اساس نقشه های موجود و محاسبات صورت گرفته و هم چنین نوع مصالحی که قصد داریم در ساختمان استفاده کنیم مقدار مصالح مورد نیاز را با واحدهای مخصوص به خودشان به دست می آوریم، این واحدها عبارتند از:

- متر طول: برای اندازه گیری کارهایی هم چون لوله کشی، قرنیز، کابل و ...

- متر مربع: برای اندازه گیری کارهایی هم چون کاشی کاری، طاق ضربی، اجرای سقف و ...

- متر مکعب: برای اندازه گیری عملیاتی هم چون خاکبرداری، بتن ریزی، شفته ریزی و ...

- کیلوگرم(تن): برای اندازه گیری وزن مصالحی هم چون سیمان، میلگرد، درب و پنجره آلومینیومی و ...

تعداد: برای اندازه گیری تجهیزاتی هم چون سینک ظرفشویی، شیر فلکه، دریچه هوا و ....

-  واحدهای ترکیبی(متر مکعب/کیلومتر و تن/کیلومتر): برای اندازه گیری حمل مصالحی هم چون آهن آلات و سیمان و ...

2. برآورد هزینه ی مورد نیاز برای تامین آن ها

در این مرحله بر اساس اعداد به دست آمده در مرحله ی 1 و  مراجعه به فهرست بها، هزینه ی تک تک مصالحی که قرار است در ساختمان به کار برده شود به طور تقریبی به دست می آید و با جمع نمودن این موارد، هزینه ی تخمینی مورد نیاز برای فراهم آوردن شرایط ساخت به دست می آید. لازم به ذکر است که فهرست بهای کلیه ی مصالح هر ساله به صورت رسمی از طرف سازمان برنامه و بودجه ی کشور ارائه می شود و در آن هزینه ی کلیه ی مصالح ساختمانی و موارد مربوط به آن ها اعم از حمل، نصب و هزینه ی نیروی انسانی ذکر می شود.

در نهایت نیز حاصل محاسبات صورت گرفته در مراحل 1 و 2 در قالب لیستی که صورت وضعیت نام دارد ارائه می گردد و مجموع هزینه ها در آن ذکر می شود. علاوه بر این، ممکن است است در نهایت در فرم مربوط به صورت وضعیت ضرایبی نیز تحت عنوان ضریب منطقه، ضریب طبقات، ضریب کار در ارتفاع، ضریب بالاسری و هزینه ی تجهیز کارگاه به مبلغ مذکور اضافه می شود و مبلغ نهایی تعیین می گردد.

خواندن 89 دفعه