نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

دوربین نیوو نقشه برداری

دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 08:01

نقشه برداری 

دوربین نیوو  نقشه برداری  شامل سه قسمت فوقانی ، میانی، تحتانی می باشد.
قسمت فوقانی دوربین  نقشه برداری  شامل تلسکوپ ( عدسی های شیئی و چشمی می باشد) .
در قسمت میانی دوربین نیوو  نقشه برداری  شانل تراز ، قسمتی از بدنه ، تراز کروی و صفحه مدرج ( لمب افقی) برای اندازه گیری زوایای افقی می باشد.
و قسمت تحتانی دوربین نیوو  نقشه برداری  شامل پیچ های تراز کننده و اتصال و صفحه اتصال دستگاه بر روی سه پایه و نیز همچنین چندین پیچ بر روی دستگاه وجود دارد.

 

دوربین نقشه برداری
دوربین نقشه برداری
خواندن 110 دفعه