نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

عمليات زميني و کارهاي دفتري

چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 08:06

معمولاً تهيه نقشه شامل دو مرحله کلي است:

1- عمليات زميني

2- کارهاي دفتري

عمليات زميني شامل مراحل زيراست:

1- شناسايي مقدماتي منطقه عمليات

2- انجام اندازه گيريهاي لازم براي تعيين طولها ، زوايا و غيره

3- ثبت اندازه گيريها در دفاتر و فرم هايمخصوص

 کارهاي دفتري شامل مراحل زير است:

1- محاسبات مقدماتي براي آنکه بتوان اندازه گيري هاي انجام شده روي نقشه برده شوند.

2- بردن اندازه ها روي نقشه (ترسيم(

3- پاکنويس نمودن و کنترل نقشه

4- انجام محاسبات سطح ، حجمو غيره در صورت لزوم (مثل محاسبات سطح زمين يا حجم عمليات خاکبرداري وخاکريزي

نقشه برداری
نقشه برداری

 

خواندن 54 دفعه