نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

تعیین امتداد در نقشه برداری به روش نجومی

پنج شنبه, 08 تیر 1396 ساعت 06:53

نقشه برداری 

یکی از مهمترین راههای تعیین امتداد در ژئودزی و  نقشه برداری  استفاده از روش های نجومی است. قسمتی از نجوم که برای این منظور به کار میرود نجوم موضعی نامیده میشود.
اساس کار نجوم موضعی در  نقشه برداری  در آن قرار گرفته که مختصات زاویه ای خورشید و ستارگان مشخص از قبل محاسبه شده و در جدول های مخصوص شناسایی زمان و کاتالوگهای نجومی بر حسب زمان نوشته شده است.
بنابراین برای هر لحظه از زمان می توان آزیموت ویا ارتفاع زاویه ای خورشید و ستارگان مزبور را به کمک فرمول های معمول در نجوم محاسبه نمود و در  نقشه برداری  استفاده کرد.
علاوه بر تعیین امتداد در  نقشه برداری   به روش نجومی در تعیین کمیت های دیگری  کاربرد دارد مانند:
تعیین امتداد نصف النهار در یک نقطه در  نقشه برداری
تعیین طول و عرض جغرافیایی یک نقطه
تعیین وقت در  نقشه برداری

 

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 114 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 08 تیر 1396 ساعت 07:09