نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

تاریخچه نقشه برداری در ایران

پنج شنبه, 08 تیر 1396 ساعت 06:09

نقشه برداری 

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم  نقشه برداری  داشته اند.

 اکتشافات دریایی که در زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . ایرانیان باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی در تعیین طول جغرافیایی به مشکل میخوردند .

آنها برای مسافرتها و راه های طولانی نیازمند نقشه برداری بودند و نقشه برداری هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می کردند .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه برداری در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .

مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین  نقشه برداری  بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت. دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری و نقشه برداری می‌‌کردند.

ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران  نقشه برداری  قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 108 دفعه