نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

بازنگري رشته مهندسي نقشه برداري توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي كليدخورد

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:35

نقشه برداری 

رئيس دانشكده   نقشه برداري  دانشگاهصنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اين دانشكده از سوي وزارت علوممسئول بازنگري رشته  نقشه برداري  دركشور شد و براين اساس بازنگريبرنامه درسي مقطع كارشناسي اين رشتهآغاز شده است.

به گزارش روابط عمومي، دكترحميد عبادي در گفتگو با مهرگفت: بازنگري رشته نقشه برداري از مقطع كارشناسي آغاز مي شود و برنامه داريم بازنگري برنامه درسي اين مقطع طي ۶ ماه به اتمام برسد.

وي با بيان اينكه رشته نقشه برداري پيشرفت هاي تكنولوژيك بسياري طي سال هاي گذشته داشته است، اضافه كرد: در بازنگري اين رشته برخي دروس حذف، ادغام و يا دروس جديدي ايجاد مي شود.

رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير تاكيد كرد: اين دانشكده با توجه به اينكه اولين دانشكده نقشه برداري در كشور بوده است از سوي وزارت علوم مسئول بازنگري رشته نقشه برداري انتخاب شد و قرار است با همكاري دانشگاه هاي داراي اين رشته موضوع بازنگري دنبال شود.

آخرين بازنگري برنامه درسي  نقشه برداري  در سال ۷۸ 

دکتر عبادي خاطرنشان كرد: آخرين بازنگري برنامه درسي  نقشه برداري  مربوط به سال ۷۸ است كه باتوجه به پيشرفت هاي تكنولوژيك اين رشته اكنون بايد به طور مجدد برنامه هاي درسي اين رشته در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مورد بازنگري قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: در بازنگري اين رشته نظرات صنايع مرتبط نيز بررسي و مورد توجه قرار مي گيرد زيرا دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي بايد قادر به فعاليت در صنايع باشند.

رئيس دانشكده  نقشه برداري  دانشگاه صنعتي خواجه نصير خاطرنشان كرد: در تدوين برنامه هاي درسي اين رشته از نظرات سازمان  نقشه برداري ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ارگان هايي مرتبط با اين رشته استفاده خواهد شد.

دکتر عبادي گفت: برنامه درسي رشته  نقشه برداري  با نگاه كاربردي سازي اين علم مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

وي عنوان كرد: دانشكده  نقشه برداري  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ۵۰ سال قدمت دارد و اولين دانشكده  نقشه برداري  در كشوربشمار مي آيد.

خواندن 47 دفعه