نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

انواع دوربین های نقشه برداری

یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 10:16

نقشه برداری 

دوربین های نیوو، تئودولیت و توتال که به تریب قیمت و از ارزان به گران نام برده شده اند کاربردهای مختلفی را دارا می باشند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد گردید.

نیوو (ترازیاب) : این وسیله نیز به شکل یک دوربین طراحی شده است که بر روی سه پایه مستقر می گردد. این دوربین برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می رود. این  دوربین  به همراه یک خط کش بلند که میر یا شاخص نامیده می شود استفاده می گردد. برای تعیین اختلاف ارتفاع دونقطه ابتدا نیوو را بین دونقطه مستقر می کنیم و آن را به حالت تراز در می آوریم سپس شاخص را بر روی نقطه اول قرار داده و با استفاده از  دوربین  عدد روی شاخص را قرائت می نماییم. سپس شاخص را بر روی نقطه دوم قرار داده و مجددا عدد روی شاخص را قرائت می نماییم. تفاضل اعداد قرائت شده اختلاف ارتفاع دو نقطه را نشان می دهد.

تئودولیت (زاویه یاب): این وسیله که به شکل یک  دوربین  می باشد، برای اندازه گیری زوایا استفاده می شود. با استفاده از تئودولیت زوایای افقی و قائم بین دو امتداد را می توان اندازه گیری نمود. دوربین تئودولیت بر روی سه پایه نصب شده و در یک نقطه مشخص استقرار می یابد و با قراولروی به دو نقطه مشخص زوایای افقی و قائم بین دو امتداد مشخص می گردد.

توتال: در سال های اخیر و با پیشرفت وسایل و تجهیزات  نقشه برداری  طول یاب ها و تئودولیت ها با هم تلفیق شده و بصورت یک دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند که توتال نام دارد. این نوع از  دوربین  دارای دو نوع دیجیتال (توتال استیشن) و اپتیکی می‌باشد که تجربه نشان می‌دهد  دوربین  اپتیکی دارای دقت بیشتری است.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 103 دفعه