نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

نقشه برداری پروژه های عمرانی

1. تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس مخلتف

2.تهیه پروفیل طولی وعرضی پروژه های راه سازی

3.تهیه نقشه معابر و تقاطع های شهری

4.نقشه برداری خطوط انتقال آب و نیرو

5.نظارت نقشه برداری پروژه های اجرایی ساختمانی و صنعتی

6.نقشه برداری طرح هادی روستایی

7.نقشه برداری معادن و خطوط مترو )نقشه برداری زیر زمینی (