نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

نقشه برداری پروژه های خصوصی

1.ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی )ماده 147 سابق(

2.تهیه نقشه UTMجهت ادارات و سازمان ها

3.تهیه نقشه توپوگرافی جهت طراحی در مقیاس مختلف

4.پیاده سازی فنداسیون پروژ ه های ساختمانی و صنعتی

5.محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی

6.نظارت نقشه برداری پروژه های ساختمانی

7.جانمایی و تایید نقشه های هوایی  1/2000 و 25000/1

8.تفکیک اراضی براساس اصول شهرسازی